§ 1

Klubbens navn er Klithuse Militaryklub. Forkortelse KMK.

Klubbens hjemsted er Jammerbugt Kommune.

Klubbens stiftelsesdato: 23. januar 2006.

 

§ 2

Klubbens formål er, ved fagligt og socialt samvær, at styrke dansk ridesport og military i særdeleshed. Deltagelse i lokale, nationale og internationale stævner indgår som overordnet mål.

 

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

Alle, der ønsker at støtte foreningens mål, kan optages som medlemmer. Der betales medlemskontingent, som er ens for alle. Alle medlemmer over 18 år er stemmeberettigede og valgbare. Et medlemskab giver ret til én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældre eller værge har stemmeret for medlemmer under 18 år.

Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

Bestyrelsen kan indstille til æresmedlemsskab, som skal vedtages på en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har i øvrigt stemmeret og er valgbare efter normale regler.

 

§ 5 A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 5 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens

bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 

 

 

§ 5 C

I det af § 5 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

 

§ 6

Årskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages igen mod betaling af restancen.

 

§ 7

Klubbens anliggender og formål varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand. Herudover vælges kasserer og protokolfører. Formanden kan ikke samtidig være kasserer. Kasserer og protokolfører kan evt. besættes uden for bestyrelsens kreds. I disse tilfælde deltager de valgte i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne skal være amatører og fyldt 18 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaver. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§ 8

Prokura kan meddeles formanden i forening med kassereren og/eller formanden i forening med to parlamentarisk valgte bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de valgte revisorer.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsskema indsendes til godkendelse ved  Jammerbugt Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokalestøtte. Tilskudsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet revideres af de 2 generalforsamlings valgte revisorer. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. Evt. forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af 2 stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Regnskab

5.  Indkomne forslag

6.  Gennemgang af budget og fastsættelse af medlemskontingent

7.  Valg af bestyrelse (Lige år vælges 2, ulige år vælges 3 medlemmer – stiftende vælges 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer afgår ved lodtrækning efter et år)

8.  Valg af 2 suppleanter for et år

9.  Valg af 2 revisorer for et år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

§ 11

Til ændring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Så længe der modtages støtte fra Folkeoplysningsloven eller kommunegaranterede lån løber, kan klubbens vedtægter ikke ændres uden Jammerbugt Kommunes samtykke.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller mindst 20 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§ 13

Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Er et så stort antal ikke repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig med simpel majoritet, uanset antallet af de afgivne stemmer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til støtte for andre rideklubber i Jammerbugt Kommune.

 

Den 13. februar 2006